Privacybescherming


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_nl-nl

Our data protection representative:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau
Phone +49 (0)761 4548 0
Fax +49 (0)761 4548 685
Email: datenschutz@cargarantie.de

Notification
In accordance with Sect. 4g of Germany's data protection act (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), the data controller shall make the following data available to everyone in the appropriate manner:

1. Name of responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Members of the Board:
Dr. Marcus Söldner (Chairman)
Wolfgang Bach

3. Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Appointed IT Manager:
Steffen Bayer

5. Address of the responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg
Germany

6. Purpose of recording, processing or utilising data:
To conduct insurance transactions; to distribute, sell, manage and handle insurance policies in the field of warranty and repair cost insurance and all new business related to this, as well as the placement of products and services offered by associated partners. The saving and processing of personal data for the company's own purposes and for and on behalf of consolidated companies shall be performed on the basis of intra-group service agreements.

7. Description of groups of people concerned and data or data categories relating thereto:
Client data, employee data as well as data relating to suppliers and, where applicable, interested parties, provided that such data is required in order to meet the purposes stated under 6.

8. Recipients or categories of recipients entitled to receive data:
Public authorities where overriding statutory regulations apply; external contractors within the meaning of Sect. 11 BDSG as well as external offices and authorities and internal departments required to meet the purposes stated under 6.

9. Standard deadlines for deleting data:
Lawmakers have issued numerous obligations and deadlines relating to the preservation of records. Upon expiry of the deadlines, the corresponding data will be deleted automatically provided that it is no longer required for the purpose of fulfilling a contract. Should certain data not be affected by this, it will be deleted as soon as the aforementioned purposes cease to exist.

10. Envisaged data transmission to third countries:
Unless required for the purpose of meeting the aims outlined under 6., no data will be transmitted to the Swiss branch of CG Car-Garantie Versicherungs-AG. No data transmissions to other third countries are envisaged.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .
In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.
Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.
The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.
As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Privacyverklaring

Met deze verklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door CG Car-Garantie
Versicherungs-AG en de rechten die u toekomen op grond van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Dienstverlening Nederland
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg (Duitsland)

Servicepunt:
Ruiterijschool 6
B-2930 Brasschaat

Tel. +31 76 201 92 51
Fax +31 76 201 92 52
E-mailadres: info@cargarantie.nl

U kunt per post contact opnemen met de persoon die bij ons verantwoordelijk is voor gegevensbescherming op bovenstaand adres met de toevoeging ‘ verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming’  of per e-mail op: datenschutz@cargarantie.com

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG en alle andere wetten die van toepassing zijn.

De voertuiggarantie bij uw dealer is bij ons verzekerd. Voor het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst en voor de beoordeling van het door ons te dragen risico hebben wij de door u in de garantieovereenkomst verstrekte gegevens nodig. Als de verzekeringsovereenkomst is afgesloten, verwerken wij deze gegevens om de contractuele relatie uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld informatie over de schade nodig om te kunnen controleren of er een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden en hoe groot de schade is.

Het afsluiten of uitvoeren van de garantieverzekeringsovereenkomst is niet mogelijk zonder de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Bovendien hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig om verzekeringsspecifieke statistieken op te stellen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe tarieven of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens voor precontractuele en contractuele doeleinden is artikel 6, lid 1 b) van de AVG.

Wij verwerken uw gegevens ook om de rechtmatige belangen van ons of van derden te beschermen (art. 6 lid 1 f) AVG). Dit kan met name nodig zijn:

-       om de IT-veiligheid en -exploitatie te waarborgen;

-       om onze eigen verzekeringsproducten te promoten;

-       om strafbare feiten te voorkomen en te onderzoeken. Wij gebruiken in het bijzonder gegevensanalyses om aanwijzingen te herkennen die zouden kunnen wijzen op verzekeringsfraude.

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke vereisten, commerciële en fiscale verplichtingen voor het bewaren van gegevens of onze adviesplicht. In dit geval vormen de wettelijke bepalingen in samenhang met artikel 6, lid 1 c) van de AGV de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een doel dat hierboven niet vermeld staat, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen in het kader van de wettelijke bepalingen.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Herverzekeraars:

De door ons gedragen risico's zijn verzekerd bij speciale verzekeringsmaatschappijen (herverzekeraars). Hiervoor kan het nodig zijn om uw contract en, indien van toepassing, schadegegevens over te dragen aan een herverzekeraar zodat deze zich een eigen beeld kan vormen van het risico of de verzekerde gebeurtenis.

Fabrikant/importeur van het voertuig:

In geval van met voertuigfabrikanten of voertuigimporteurs overeengekomen garanties of verzekeringsprogramma’s, worden uw contract- en, indien van toepassing, schadegegevens, bijvoorbeeld voor het opstellen van statistieken, doorgestuurd naar de voertuigfabrikanten of -importeurs.

Externe dienstverleners:

Om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners. Een actuele lijst van onze aannemers en dienstverleners met wie wij niet alleen tijdelijke zakelijke relaties hebben, vindt u op onze website www.cargarantie.com/datenschutz.

Overige ontvangers:

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals overheden, om te voldoen aan wettelijke meldingsverplichtingen (bijvoorbeeld belastingautoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Duur van de gegevensopslag

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden. Het kan gebeuren dat persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode gedurende welke een vordering tegen ons bedrijf kan worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn). Bovendien slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Onder andere het Duitse wetboek van koophandel, het belastingwetboek en de wet inzake de bestrijding van het witwassen van geld leggen overeenkomstige bewijsplichten op.

Rechten van de betrokkene

U kunt op bovenstaand adres informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. U kunt onder bepaalde omstandigheden ook verzoeken om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. U hebt mogelijk ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om de door u verstrekte gegevens overdraagbaar te maken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Hiervoor kunt u contact opnemen met info@cargarantie.nl

Als wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking als uw specifieke situatie aanleiding geeft tot redenen tegen gegevensverwerking.

Recht van beroep

U kunt een klacht indienen bij de bovengenoemde verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming of een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Gegevensoverdracht naar een derde land

Als we persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal de doorgifte alleen plaatsvinden als de Europese Commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt.

Geautomatiseerde individuele beslissingen

Op basis van uw informatie over het verzekerde voorval, de gegevens die voor uw contract zijn opgeslagen en, indien van toepassing, de informatie die wij in dit verband van derden hebben ontvangen, besluiten wij gedeeltelijk automatisch over onze verplichting tot uitkering. De volledig geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op vooraf door de onderneming vastgestelde regels voor de weging van de informatie.

Privacyverklaring

Met deze verklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door CG Car-Garantie
Versicherungs-AG en de rechten die u toekomen op grond van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Dienstverlening Nederland
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg (Duitsland)

Servicepunt:
Ruiterijschool 6
B-2930 Brasschaat

Tel. +31 76 201 92 51
Fax +31 76 201 92 52
E-mailadres: info@cargarantie.nl

U kunt per post contact opnemen met de persoon die bij ons verantwoordelijk is voor gegevensbescherming op bovenstaand adres met de toevoeging ‘verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming’ of per e-mail op: datenschutz@cargarantie.com

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG en alle andere wetten die van toepassing zijn.

Als u verzekeringsdekking aanvraagt, hebben wij de door u verstrekte informatie nodig om de overeenkomst af te sluiten en het door ons te nemen risico te beoordelen. Als de verzekeringsovereenkomst is afgesloten, verwerken wij deze gegevens om de contractuele relatie uit te voeren, bijv. voor het uitreiken van polissen of facturen. We hebben bijvoorbeeld informatie over de schade nodig om te kunnen controleren of er een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden en hoe groot de schade is.

Het sluiten of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst is niet mogelijk zonder verwerking van uw persoonsgegevens.

Bovendien hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig om verzekeringsspecifieke statistieken op te stellen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe tarieven of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens voor precontractuele en contractuele doeleinden is artikel 6, lid 1 b) van de AVG.

Wij verwerken uw gegevens ook om de rechtmatige belangen van ons of van derden te beschermen (art. 6 lid 1 f) AVG). Dit kan met name nodig zijn:

-       om de IT-veiligheid en -exploitatie te waarborgen;

-       om onze eigen verzekeringsproducten te promoten;

-       om strafbare feiten te voorkomen en te onderzoeken. Wij gebruiken in het bijzonder gegevensanalyses om aanwijzingen te herkennen die zouden kunnen wijzen op verzekeringsfraude.

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke vereisten, commerciële en fiscale verplichtingen voor het bewaren van gegevens of onze adviesplicht. In dit geval vormen de wettelijke bepalingen in samenhang met artikel 6, lid 1 c) van de AGV de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een doel dat hierboven niet vermeld staat, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen in het kader van de wettelijke bepalingen.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Herverzekeraars:

De door ons gedragen risico's zijn verzekerd bij speciale verzekeringsmaatschappijen (herverzekeraars). Hiervoor kan het nodig zijn om uw contract en, indien van toepassing, schadegegevens over te dragen aan een herverzekeraar zodat deze zich een eigen beeld kan vormen van het risico of de verzekerde gebeurtenis.

Fabrikant/importeur van het voertuig:

In geval van met voertuigfabrikanten of voertuigimporteurs overeengekomen verzekeringen of verzekeringsprogramma’s, worden uw contract- en, indien van toepassing, schadegegevens, bijvoorbeeld voor het opstellen van statistieken, doorgestuurd naar de voertuigfabrikanten of -importeurs.

Externe dienstverleners:

Om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners. Een actuele lijst van onze aannemers en dienstverleners met wie wij niet alleen tijdelijke zakelijke relaties hebben, vindt u op onze website www.cargarantie.com/datenschutz.

Overige ontvangers:

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals overheden, om te voldoen aan wettelijke meldingsverplichtingen (bijvoorbeeld belastingautoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Duur van de gegevensopslag

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden. Het kan gebeuren dat persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode gedurende welke een vordering tegen ons bedrijf kan worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn). Bovendien slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Onder andere het Duitse wetboek van koophandel, het belastingwetboek en de wet inzake de bestrijding van het witwassen van geld leggen overeenkomstige bewijsplichten op.

Rechten van de betrokkene

U kunt op bovenstaand adres informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. U kunt onder bepaalde omstandigheden ook verzoeken om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. U hebt mogelijk ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om de door u verstrekte gegevens overdraagbaar te maken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Hiervoor kunt u contact opnemen met info@cargarantie.nl

Als wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking als uw specifieke situatie aanleiding geeft tot redenen tegen gegevensverwerking.

Recht van beroep

U kunt een klacht indienen bij de bovengenoemde verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming of een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Gegevensoverdracht naar een derde land

Als we persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal de doorgifte alleen plaatsvinden als de Europese Commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt.

Geautomatiseerde individuele beslissingen

Op basis van uw informatie over het verzekerde voorval, de gegevens die voor uw contract zijn opgeslagen en, indien van toepassing, de informatie die wij in dit verband van derden hebben ontvangen, besluiten wij gedeeltelijk automatisch over onze verplichting tot uitkering. De volledig geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op vooraf door de onderneming vastgestelde regels voor de weging van de informatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?
De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking bij de CarGarantie groep is het bedrijf waarbij u solliciteert.
De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor de gegevensbescherming kunt u vinden via “Privacybescherming” / Openbare procedure map / Privacybescherming” op onze website.
U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming ook per post bereiken op het bovengenoemde adres onder vermelding van - functionaris gegevensbescherming - of per e-mail via: datenschutz@cargarantie.com.

Welke categorieën van gegevens worden er gebruikt en waar komen die vandaan?
Tot de categorieën van persoonsgegevens (gegevens waardoor u persoonlijk geidentificeerd kunt worden) die naar aanleiding van een sollicitatie worden verwerkt, behoren met name uw basisgegevens (zoals voornaam, achternaam, toegevoegde titels) contactgegevens (privéadres, telefoonnummer / mobiel nummer, e-mailadres) en andere gegevens die u ons ter beschikking stelt (bijv. cv, carrière enz.).
In de regel worden uw persoonsgegevens in verband met een sollicitatie direct bij u verzameld. Daarbij is het mogelijk dat wij ook gegevens van derden (bijvoorbeeld uitzendbureaus) ontvangen hebben, aan wie u uw gegevens ter beschikking hebt gesteld om door te geven.
Ook verwerken wij persoonsgegevens die wij uit openbare bronnen (bijvoorbeeld professionele sociale netwerken zoals Xing of LinkedIn) hebben verkregen. Als we contact opnemen via sociale media dan gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat wij u persoonsgegevens daarvoor mogen gebruiken. Uiteraard heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken door bezwaar te maken tegen deze verwerking. Dat kan door een e-mail te sturen naar datenschutz@cargarantie.com.

Voor welke doeleinden en op welke wetteliijke basis worden mijn gegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de (EU) algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Nederlandse uitvoeringswet bij de AVG (UAVG).
De gegevensverwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering en afwikkeling van het sollicitatieproces en voor de beoordeling, in hoever de sollicitant geschikt is voor de vacature. De verwerking van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk om een beslissing te kunnen nemen met betrekking tot het aangaan van een arbeidsverhouding. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 b) AVG. Daarnaast kan toestemming worden gebruikt conform artikel 6 lid 1 a) en artikel 7 AVG als grondslag voor verwerking.
Ook verwerken wij uw gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals ons bedrijfsbelang om een evenwichtig personeelsbestand te verwerven en het bewaken van onze financiële belangen. Ook vindt in sommige gevallen voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld onderzoek naar sollicitatiegedrag) de verwerking van persoonsgegevens plaats. Dergelijke statistieken worden uitsluitend opgesteld voor eigen doeleinden en zijn in geen geval gepersonaliseerd, maar geanonimiseerd.
Indien bijzondere categorieën van persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens over gezondheid) conform artikel 9 lid 1 AVG worden verwerkt, gebeurt dat conform artikel 9 lid 2 a AVG juncto artikel 30 UAVG.
Indien wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor een doel dat hierboven niet is genoemd, zullen wij u daarover direct informeren.

Wie krijgt uw gegevens?
Binnen onze ondernemingsgroep worden uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties doorgegeven die deze gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure en de daarmee samenhangende wettelijke en (pre) contractuele verplichtingen nodig hebben. Binnen onze ondernemingsgroep worden uw gegevens doorgegeven aan bepaalde bedrijven indien deze bedrijven de opdrachten in verband met dataverwerking voor de ondernemingen in de groep centraal uitvoeren (bijvoorbeeld concernbreed sollicitatiemanagement).
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ontvangers buiten de onderneming, indien dit noodzakelijk is om de arbeidsverhouding aan te gaan.

Op welke rechten kan ik mij als betrokken persoon beroepen?
Conform artikel 15 AVG kunt u om inzage verzoeken in uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien kunt u conform artikel 16, artikel 17 en artikel 18 AVG onder bepaalde voorwaarden om rectificatie, gegevenswissing en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken. Conform artikel 20 AVG heeft u recht de door u verstrekte gegevens, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm de verkrijgen. Indien wij uw gegevens verwerken voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 e en f) kunt u tegen deze verwerking bezwaar maken conform artikel 21 AVG. Indien u van uw recht van bezwaar gebruik wilt maken, is een e-mailbericht aan datenschutz@Cargarantie.de met als onderwerp “Privacybescherming” voldoende. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Conform artikel 7 lid 3 AVG hebt u het recht uw conform artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde zonder reden in te trekken, waarbij de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan niet wordt aangetast.
Daarnaast heeft u conform artikel 77 AVG het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit Nederland is: 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
088 - 1805 250
Klik op deze link voor het indienen van een klacht.

Hoelang worden mijn gegevens opgeslagen?
Wij wissen uw persoonsgegevens 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Dit geldt niet indien wettelijke bepalingen het wissen beletten of indien verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsvoering.
Indien een arbeidsverhouding tot stand is gekomen, worden uw gegevens in onze digitale personeelsmanagementsystemen opgeslagen. 

Bent u verplicht om gegevens ter beschikking te stellen?
In het kader van uw sollicitatie zijn wij afhankelijk van het verstrekken van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de sollicitatieprocedure en de beoordeling van de geschiktheid. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat om de sollicitatieprocedure uit te voeren en een besluit te nemen over het aangaan van een arbeidsverhouding.

In hoever wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering?
Als hulp bij het nemen van een besluit in sollicitatieprocedures maken wij in specifieke gevallen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen en / of profilering. Voorafgaand aan dergelijke gevallen wordt apart informatie verstrekt conform artikel 13 lid 3 sub f AVG.

The following list identifies the contractors, service providers and recipients or categories of contractors, service providers and recipients who process personal data for CG Car-Garantie Versicherungs-AG in accordance with existing agreements, including the tasks assigned.

This list serves to create transparency about the processing of your data and in particular about who processes your data for which purposes, as far as CG Car-Garantie Versicherungs-AG does not undertake the data processing itself. However, this does not mean that your data will be shared with all companies on this list.

CarGarantie companies that process master data (e.g. last name, first name, CarGarantie number, etc.) in shared databases and data processing procedures:

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Contractors, service providers or recipients who carry out data processing as the main subject of the contract:

CompanySubject and purpose of the commission
CAR-GARANTIE GMBHSales
Garantie-Service-GMBHSales
Meisterdruck GmbHPrinting services
Burger Druck GmbHPrinting services
Dinner Druck GmbHPrinting services

 

Contractors, service providers or recipients who do not make data processing the main subject of the contract and are grouped into categories, i.e. are not named individually. This also includes contractors, service providers or recipients who work with CarGarantie only once or not permanently:

CategorySubject and purpose of the commission
Financial / supervisory authoritiesReports, audits according to legal requirements
AuditorsAuditing (annual accounts)
ReinsuranceReinsurance business (monitoring / revision)
Bankruptcy TrusteeInsolvency cases
LawyersLitigation
IT companiesMaintenance and support of hardware and software etc.
AssessorsTechnical assessment of damage cases
WorkshopsRepairs in connection with the settlement of claims
Disposal service providersDestruction of documents and other data carriers (hard disk, etc.)

 

Please note that our service list is updated regularly.